Wednesday, April 20, 2011

Analisis Soalan Novel SPM Nov. 2001 - Jun 2010

SPM (Nov) ‘01
(a) Pada pendapat anda, wajarkah pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel yang anda pelajari? Berikan ulasan anda. [7m]
(b) Huraikan empat persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu. [8m]

SPM (Jun) ‘02
(a) Tulis sinopsis novel yang telah anda pelajari. [7m]
(b) Huraikan empat nilai murni yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu. [8m]

SPM (Nov) ‘02
(a) Jelaskan tema novel yang telah anda pelajari. [7m]
(b) Huraikan latar masyarakat dalam novel yang telah anda pelajari. [8m]

SPM (Jun) ‘03
(a) Plot merupakan aspek penting dalam sesebuah novel.
Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan klimaks novel tersebut dan peristiwa- peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita. [7m]
(b) Huraikan empat latar tempat berdasarkan novel yang telah anda pelajari. [8m]

SPM (Nov) ‘03
(a) Kegigihan merupakan salah satu persoalan yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Buktikan pernyataan tersebut. [7m]
(b) Huraikan watak utama novel yang telah anda pelajari. [8m]

SPM (Jun) ‘04
(a) Watak utama sesebuah novel sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran. Berdasarkan novel
yang telah anda pelajari, huraikan cabaran- cabaran yang dihadapi oleh watak tersebut. [7m]
(b) Huraikan empat pengajaran daripada novel yang anda pelajari itu. [8m]

SPM (Nov) ‘04
(a) Huraikan tiga nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda kaji. [7m]
(b) Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah cerita. Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi. [8m]

SPM (Jun) ‘05
(a) Watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel.
Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan perwatakan satu daripada watak
sampingan tersebut. [7m]
(b) Pengarang banyak memberikan teladan kepada pembaca melalui peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam novelnya. Jelaskan tiga peristiwa yang dapat anda teladani berdasarkan novel yang dipelajari. [8m]

SPM (Nov) ‘05
(a) Terdapat pelbagai peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua peristiwa paling menarik dalam satu novel yang telah anda pelajari.
Mengapakah anda berpendapat demikian? [7m]
(b) Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan satu latar tempat dalam setiap novel itu. [8m]

SPM (Jun) ‘06
(a) Pertentangan antara watak banyak terdapat dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam sebuah novel yang anda kaji. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel tersebut. [8m]

SPM (Nov) ‘06
(a) Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda telah kaji. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan satu persoalan daripada setiap novel tersebut. [8m]

SPM (Jun) ‘07
(a) Nilai setia kawan sering dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua nilai setia kawan dalam sebuah novel yang anda pelajari. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan tema dalam setiap novel itu. [8m]

SPM (Nov) ‘07
(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya. [8m]

SPM (Jun) ‘08
(a) Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut. Buktikan pernyataan di atas berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel. [8m]

SPM (Nov) ‘08
(a) Bahagian permulaan sebuah novel memainkan peranan yang penting kepada pembaca untuk
meneruskan pembacaan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik minat anda. [7m]
(b) Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari. [8m]

SPM (Jun) ‘09
(a) Sesebuah novel dapat menimbulkan pelbagai kesan terhadap perasaan pembaca. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan anda. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, huraikan satu latar masa dalam setiap novel. [8m]

SPM (Nov) ‘09
(a) Ketabahan watak utama dalam sesebuah novel membolehkannya memperoleh kejayaan.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua contoh yang dapat membuktikan
pernyataan di atas. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan satu contoh nilai kasih sayang yang terdapat dalam setiap novel . [8m]

SPM (Jun) ‘10
(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang menunjukkan
kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat dalam setiap novel. [8m]

1 comment: